3 πλατφόρμες δημιουργίας και διαμοιρασμού εκπαιδευτικών σεναρίων.


Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι μια σειρά ενορχηστρωμένων δράσεων που εστιάζουν σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, χρησιμοποιώντας «συμβατικά» αλλά και ψηφιακά εργαλεία.Είναι όλες αυτές οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που χρησιμοποιεί ένας εκπαιδευτικός καθημερινά στις τάξεις του και οι ρόλοι που«παίζει» μαζί με τους μαθητές του για να πετύχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Κάθε σενάριο, ανάλογο με τους μαθησιακούς στόχους που θέτει, βασίζεται σε ένα θεωρητικό πλαίσιο και οργανώνεται στη βάση μεθόδων ή στρατηγικών, που με τη σειρά τους καθορίζουν τη ροή των δραστηριοτήτων, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν αλλά και το ρόλο του εκπαιδευτικού και των μαθητών.

Στη ψηφιακή εποχή που διανύουμε δε θα μπορούσαν να λείπουν οι πλατφόρμες δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων, εφαρμογές που καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς, ώστε να οργανώσουν το μάθημα τους, θέτοντας στόχους και δημιουργώντας δραστηριότητες για την επίτευξη αυτών.Οι πλατφόρμες αυτές συχνά λειτουργούν και σαν αποθετήρια σεναρίων καθώς οι εκπαιδευτικοί δύνανται να διαμοιραστούν τα σενάρια τους με συναδέλφους τους, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων αλλά και εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τρεις ελληνικές πλατφόρμες για δημιουργία και διαμοιρασμό εκπαιδευτικών σεναρίων και πρακτικών:

  • Πλατφόρμα Αίσωπος

(κλικ για μετάβαση στην πλατφόρμα)

Η πλατφόρμα «Αίσωπος» αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί ένα πρωτοποριακό ολοκληρωμένο εργαλείο Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Συγγραφής, Αξιολόγησης και Παρουσίασης Ψηφιακών Διαδραστικών Διδακτικών Σεναρίων σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η Πλατφόρμα «Αίσωπος» υποστηρίζει την Σχεδίαση ή/και αξιοποίηση υπάρχοντος Ψηφιακού Υλικού με χρήση μεγάλου πλήθους διαδραστικών εργαλείων αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες Web. Το Ψηφιακό Υλικό μπορεί να μετασχηματιστεί και να προσαρμοστεί πλήρως στη Δομή Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων, καθώς ο δημιουργός δύναται να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία μεμονωμένα και συνδυαστικά, ανάλογα με την φαντασία του, προβαίνοντας σε αντιστοιχίσεις με Διδακτικούς Στόχους, Θεματικές Ταξινομίες, Φάσεις Υλοποίησης κτλ.. Η Πλατφόρμα περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος Υποδειγματικών Ψηφιακών Σεναρίων υλοποιημένων από επιστημονικές επιτροπές και ως εκ τούτου εγγυημένων ως προς την Επιστημονική και Παιδαγωγική τους Επάρκεια. Περιλαμβάνει επίσης και πλήθος αξιολογημένων σεναρίων της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας που έχουν χαρακτηρισθεί ως Βέλτιστα και ως Επαρκή.Η Πλατφόρμα «Αίσωπος», είναι πλήρως συνδεδεμένη με τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Φωτόδεντρο). Επομένως, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να αναζητήσει υλικό για τα Ψηφιακά Διαδραστικά Διδακτικά Σενάρια είτε μέσω της Πλατφόρμας «Αίσωπος” είτε μέσω του Ψηφιακού Σχολείου.

  • Πλατφόρμα ΜΗΤΙΔΑ

(κλικ για μετάβαση στην πλατφόρμα)

Η ΜΗΤΙΔΑ αποτελεί ένα καινοτόμο, φιλικό και εύχρηστο διαδικτυακό περιβάλλον ειδικά σχεδιασμένο για την υποβοήθηση της συνεργατικής δραστηριότητας της εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας και την προώθηση της μαθητο-κεντρικής, ενεργούς και μη τυπικής μάθησης.Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο σύγχρονων εργαλείων και τις ελεύθερα προσβάσιμες ψηφιακές πηγές που διαθέτει η ηλεκτρονική υποδομή του ΕΚΤ, οι συμμετέχοντες δάσκαλοι και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν οι ίδιοι ψηφιακό διαδραστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της διδακτικής πράξης και την επαγγελματική τους αυτοβελτίωση. Μέσω της πλατφόρμας ΜΗΤΙΔΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη δημιουργία περιεχομένου αξιοποιώντας εφαρμογές και εργαλεία εκπαιδευτικού χαρακτήρα τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας στο μέλλον, συμπληρώνοντας και εμπλουτίζοντας το διδακτικό υλικό και ενδεχομένως εντασσόμενα στα προγράμματα σπουδών Δημοτικού και Γυμνασίου.

  • Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές

(κλικ για μετάβαση στην πλατφόρμα)

Το «Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» (Photodentro Open Educational Practices) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αποτελεί ένα από τα αποθετήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της «οικογένειας» Φωτόδεντρο και είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/oep.

Στο χώρο αυτό, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας μπορούν να αναρτήσουν και να διαμοιράσουν ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου καθώς και να αναζητήσουν αναρτημένες εκπαιδευτικές πρακτικές άλλων χρηστών.

Στόχος του αποθετηρίου είναι η συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα καινοτόμων ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών που προτείνονται από την εκπαιδευτική κοινότητα και αφορούν σε αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη διαδικασία μάθησης. Όλες οι εκπαιδευτικές πρακτικές διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA, στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και της προώθησης της χρήσης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) στα σχολεία.

+ Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολιάστε